Home NEW Kicks Taka Hayashi & Vans Vault Revere Hi “Palm Leaf”